Radna biografija

Radna biografija je pisani dokument koji sadrži pregled svih relevantnih podataka osobe koja traži posao. Osnovna namena je da informiše poslodavca o podobnosti kandidata za upražnjeno radno mesto.

U zavisnosti od namene, postoje dva tipa radne biografije: CV i rezime.

CV je skraćenica od latinskog naziva Curriculum vitae, što u prevodu znači tok života. Naziv ovakvog tipa radne biografije potiče od njegove namene, a to je sveobuhvatni hronološki prikaz obrazovanja, radnog iskustva, sposobnosti, publikacija, interesovanja, nagrada i drugih detalja o kandidatu. U većini zemalja sveta CV je najčešći oblik predstavljanja poslodavcu, dok se u SAD i Kanadi koristi uglavnom za vrlo specifična zanimanja (npr. akademska, naučna i istraživačka radna mesta, stipendije i članstva itd.).

Rezime (Résumé) podrazumeva skraćenu verziju osnovnih podataka o kandidatu. Tipičan rezime predstavlja sažetak radnog iskustva i obrazovanja kandidata relevantnih za upražnjeno radno mesto. Zbog toga je pogodan za kandidate sa radnim iskustvom. Za razliku od CV-a, rezime u SAD i Kanadi predstavlja osnovni tip radne biografije koji se koristi u poslovnoj regrutaciji.

 

Koju god formu da odaberete, potreban Vam je dokument koji će Vas izdvojiti iz velikog broja prijava i zainteresovati poslodavca tako da će poželeti da Vas lično upozna. Nakon čitanja Vaše radne biografije, poslodavac će steći sliku o Vašoj podobnosti za upražnjeno radno mesto kao i mogućnost Vašeg uklapanja u postojeću radnu sredinu što predstavlja krajnji cilj procesa selekcije.

 

Izgled radne biografije

 

Vaša radna biografija mora biti verna slika Vaše ličnosti i Vaših sposobnosti, napisana tako da Vas prikaže na potpuno realan način i u najboljem svetlu. Zapamtite:

 

Slika o kandidatu se stiče u prvih 30 sekundi čitanja radne biografije!

 

 • Pišite u trećem licu jednine (nikako u prvom), koristeći pasiv. Objektivnost u izrazu zahteva da radnu biografiju pišete kao da je za neku drugu osobu.
  Pišite logično i koncizno, izbegavajući duge i složene rečenice. Radna biografija mora da se čita brzo i lako.
 • Ne koristite lične zamenice.
 • Vodite računa o gramatici i pravopisu. Prva sumnja u Vašu podobnost kao kandidata nastaje kroz utisak da je Vaša radna biografija neadekvatno napisana (gramatičke, pravopisne i stilske greške).
 • Uvek koristite obrnuti hronološki redosled navođenja podataka. U svakom segmentu dokumenta navodite relevantne informacije počevši od poslednjeg iskustva.

 • Radna biografija je „teaser“ (čikalica, mamac). Ne treba da sadrži sve, već samo odabrane podatke o Vama kojima ćete zainteresovati poslodavca. Način na koji ćete to iskazati u dokumentu daje Vam mogućnost da kasnije, tokom razgovora, zainteresujete poslodavca da Vam postavi pitanja na teme koje Vama odgovaraju.
 • Za početnike, sa malo ili bez radnog iskustva, radna biografija ne treba da bude duža od jedne stranice. Za mnoga radna mesta pristigne od nekoliko desetina do nekoliko stotina prijava. Osoba koja obavlja selekciju nema vremena da izučava detalje iz Vašeg života.

 • Obavezno formatirajte dokument kroz standardnu veličina naslova, podnaslova i teksta, postavite tekst sa jednakim marginama sa obe strane dokumenta, sa jednakim razmacima između pasusa itd.
 • Odaberite jedan, grafički privlačan font, koji će u najboljoj meri oslikavati poruku koju želite da pošaljete poslodavcu. Veličina fonta ne treba da pređe12.
 • Bold i Italic koristite samo za isticanje najznačajnijih elemenata ili navoda. Za njihovo korišćenje bitna je jednoobraznost u izrazu.
 • Header dokumenta se može koristiti za lične podatke. Time možete postići vizuelno bolji efekat i uštedeti na prostoru, što može biti važno ako želite da „upakujete“ radnu biografiju na jednu stranicu.
 • Slika kandidata je dozvoljena u Evropi i Aziji ali nikako u SAD, gde podleže zakonima o diskriminaciji. Vaša slika mora da odaje utisak profesionalne i ozbiljne osobe i mora verno prikazati Vaš lik. Vaša fotografija može narušiti utisak o Vama uprkos blistavoj biografiji ukoliko ste u neformalnoj pozi ili stavu, oskudno obučeni (što podrazumeva otkrivena ramena i dekolte) sa prenaglašenom šminkom. Nikako ne stavljajte slike sa proslava i ne retuširajte svoj lik. Preporučujemo da slikate portret en -face, eventualno ¾ profila a nikako u polu – profilu, na svetloj, najčešće beloj pozadini.

 

 

Sadržaj radne biografije

 

Vrlo često kandidati najvažniji element radne biografije, svoje ime i prezime, prikazuju sitnim slovima, dok „Curriculum vitae“ pozicioniraju na sredini zaglavlja, velikim slovima tako da dominira radnom biografijom. Greška! Vaše ime i prezime mora da dominira dokumentom.

Od ličnih podataka najbolje je prikazati:

  • Datum i mesto rođenja. Pokazuje Vašu starost (čest uslov na konkursima za posao) i društvenu sredinu iz koje potičete (pod uslovom da ste tu odrasli).
  • Adresa stanovanja. Vaše trenutno prebivalište na koje poslodavac može da uputi pošiljku (ponuda za posao), bez obzira na mesto Vašeg rođenja.
  • Kontakt telefon. Navedite telefonski broj na kome ste stalno dostupni a to je prvenstveno broj mobilnog telefona. Ukoliko želite da ostavite broj fiksnog telefona, vodite računa da osoba koja se javlja (ukoliko to niste Vi) može da prihvati poziv na adekvatan način.
  • E-mail. Vodite računa da Vaša e-mail adresa bude ozbiljna i profesionalna i što je najvažnije – funkcionalna! Proveravajte Vašu poštu redovno. Pojedine poslovne prilike će se retko ponoviti u životu.

Primer

Navedite samo najvažnije podatke (obrnutim hronološkim redosledom), na koncizan i jasan način. Ukoliko nemate nikakvo dodatno/profesionalno obrazovanje (seminari, treninzi i specijalizacije) onda ovu sekciju naslovite samo „Obrazovanje“. Nakon završetka studija navedite samo visoko i srednje obrazovanje.

Podatke možete prikazati na sledeći način

Prosečnu ocenu navedite samo ako je visoka (> 8,00), kao i podatak da ste imali stipendiju (fonda/ organizacije) kao nagradu za ostvareni uspeh tokom Vašeg školovanja.

Ovo je važna sekcija radne biografije jer pokazuje Vaše profesionalno usmerenje i ističe Vaše lične sposobnosti. Podatke možete prikazati na sledeći način (obrnutim hronološkim redom):

 • Naziv seminara – period (godina pohađanja)
 • Izvođač (pun naziv)

Primer

Većina studenata i diplomaca ima ograničeno ili nema nikakvo radno iskustvo. U takvoj situaciji poželjno je navesti sve dodatne aktivnosti (ukoliko ste ih ostvarili) i radne prakse.

Primer
Važno je napomenuti da se radnim iskustvom smatra i iskustvo koje nije zabeleženo u radnoj knjižici. Drugim rečima, sva Vaša angažovanja kao što su volonterski rad, učešće u organizaciji događaja, promocije, učešće u projektima, izlaganje na skupovima, publikacije itd. možete navesti u ovoj sekciji radne biografije. Bez obzira koliko se ovakva Vaša angažovanja tokom školovanja na prvi pogled činila neznačajnim, ona pokazuju stepen aktivnosti i širinu Vaših interesovanja.

Veoma često kandidati izostave ili ne posvete dovoljno pažnje ovoj sekciji, koja nosi izuzetno veliku važnost prilikom Vašeg predstavljanja poslodavcu (prvo radnom biografijom a potom razgovorom). Svaki oglas sadrži informacije o ličnim osobinama, veštinama i sposobnostima koje zahteva upražnjeno radno mesto. Postavite sebi pitanje – šta od navedenog ja mogu da tvrdim za sebe?

Podatke je najbolje da prikazujete taksativno, jedne ispod drugih, kao nazive osobina, veština ili sposobnosti koje posedujete (bez opisa). Vodite računa, bez obzira koliko Vam je stalo da se zaposlite da ne budete neiskreni jer će se to uočiti na razgovoru.

Podatke možete prikazati na sledeći način

Radi dobre preglednosti Vaše radne biografije u ovoj sekciji možete predstaviti interesovanja, poznavanje rada na računaru, poznavanje jezika i eventualno još neku važnu informaciju za poslodavca (npr. vozačka dozvola). Međutim, ukoliko Vaše stručno iskustvo i zahtevi konkursa nalažu drugačije, možete izdvojiti bilo koji navedeni element kao posebnu sekciju. Tipičan primer za to su računari gde za informatička i analitičko-procesna radna mesta morate posebno napomenuti programe i radne zadatke na kojima ste ih koristili.

Podatke možete prikazati na sledeći način


S obzirom da preporuku uvek daje osoba koja Vas poznaje i može potvrditi Vaše lične kvalitete i profesionalne sposobnosti, ovo može biti veoma dobar indikator za budućeg poslodavca.

Pravilo je da kandidat navede dve osobe koje mogu dati preporuku. Za studente i diplomce, preporuku može dati predmetni profesor, mentor na diplomskom radu ili rukovodilac odslušanog seminara. Ne zaboravite da najpre osobu koja Vas može preporučiti pitate za odobrenje da je navedete u radnoj biografiji.

Podatke možete prikazati na sledeći način

Propratno pismo Primer radne biografije preuzmite